P R E D E S I G N

Algemene Voorwaarde

De heer P. Tewarie handelend onder de naam Pre Design (hierna: Pre Design) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78653231 en is gevestigd in Amsterdam.

Artikel 1 – Begrippen
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Dienstverlener: Pre Design die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
Opdrachtgever: Het Bedrijf dat of de Consument die Pre Design heeft aangesteld, projecten aan
Pre Design heeft verleend voor Diensten die door Pre Design worden uitgevoerd, of waaraan Pre Design een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
Aanbod: Iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Pre Design.
Diensten: Pre Design biedt zowel zakelijke als particuliere fotografie diensten aan alsmede het ontwikkelen en ontwerpen van designs.
Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Pre Design, alsmede voorstellen van Pre Design voor Diensten die door Pre Design aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Pre Design waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Pre Design, elke Overeenkomst tussen Pre Design en Opdrachtgever en op elke dienst die door Pre Design wordt aangeboden.
Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Pre Design aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Pre Design is overeengekomen.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod
Alle door Pre Design gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
Pre Design is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Pre Design het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Pre Design gegronde reden te weigeren.
Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
Oplever tijden in het aanbod van Pre Design zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Pre Design heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Pre Design te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
Pre Design is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde afspraak niet tijdig annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Opdrachtgever zijnde een Consument kan tot 48 uur voor aanvang van de reeds bevestigde afspraak annuleren. Opdrachtgever zijnde een Bedrijf kan tot 4 kalenderdagen voor aanvang van de reeds bevestigde afspraak annuleren.
Elke Overeenkomst die met Pre Design wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Pre Design wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Pre Design is verbonden.
Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeenge komen, in welk geval de zakelijke Opdrachtgever een uiterlijke herroepingstermijn heeft van 2 (kalender)dagen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft indien de overeenkomst buiten de verkoopruimte wordt gesloten, gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Pre Design met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst
De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de snelheid waarmee de foto’s of designs gemaakt kunnen worden
Zowel Opdrachtgever als Pre Design kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Pre Design ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Pre Design tegen het overeengekomen tarief. Het vaste tarief van Pre Design is hierbij leidend.
Zowel Opdrachtgever als Pre Design kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Pre Design nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
Reeds geplande afspraken kunnen slechts kosteloos geannuleerd worden tot 24 uur voor de 
aanvangsdatum. Annulering binnen deze periode heeft tot gevolg dat Opdrachtgever de reeds gemaakte (on)kosten en gereserveerde tijd dient te vergoeden.
Indien wegens slechte weersomstandigheden of overmacht van Pre Design de afspraak niet kan plaatsvinden, treden partijen in overleg om de afspraak te verplaatsen. Reeds gemaakte kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening
Pre Design zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Pre Design staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
De Overeenkomst op basis waarvan Pre Design de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Pre Design aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Pre Design heeft het recht zijn dienstverlening en zijn prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 
Bij de uitvoering van de Diensten is Pre Design niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Pre Design, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
Pre Design is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Pre Design Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 
De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Pre Design aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Pre Design of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Pre Design recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Indien op locatie van Opdrachtgever schade ontstaat aan de apparatuur van Pre Design, en de schade het gevolg is van een oorzaak welke te wijten is een Opdrachtgever en/of diens medewerkers of ingeschakelde derden door Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van de geleden schade van Pre Design.
Wanneer de Diensten van Pre Design plaatsvinden op een locatie waarvoor entreeprijzen gehanteerd worden, zullen deze worden doorberekend aan Opdrachtgever. Locaties die afgehuurd dienen te worden zijn eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
Opdrachtgever ontvangt de foto’s nadat opdrachtgever het overeengekomen bedrag volledig heeft betaald.
Het is Opdrachtgever in beginsel niet toegestaan om eigen beeldmateriaal te maken tijdens de uitvoering van de Diensten van Pre Design, tenzij Pre Design daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever
Opdrachtgever is verplicht alle door Pre Design verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Pre Design niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de foto’s of designs te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Pre Design is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan zijn verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Pre Design verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Pre Design voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
Pre Design kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullen de informatie. Bij gebreke hiervan is Pre Design gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Pre Design.
Indien Opdrachtgever een locatie verzorgt, dan wel haar eigen (bedrijfs)ruimte ter beschikking stelt aan Pre Design, dient de ruimte te voldoen aan de door Pre Design gestelde eisen.

Artikel 8 – Fotografie
De uitvoering van de fotografie werkzaamheden is inclusief het bewerken van foto’s, tenzij anders overeengekomen.
Fotografie is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, gaat Opdrachtgever tevens akkoord met de fotografiestijl en aanpak van Pre Design. Pre Design is gerechtigd om de werkzaamheden naar eigen inzicht en creativiteit uit te voeren, met inachtneming van de wensen van Opdrachtgever.
Indien voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst Pre Design genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of het aantal foto’s dient te verhogen of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is voor de bewerking, kunnen hiervoor extra kosten gerekend worden. Pre Design zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen.
Pre Design kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de opdracht indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van Pre Design een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden.
Het auteursrecht op de fotografische werken berust uitsluitend bij Pre Design, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals door Pre Design bepaald. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op fotografisch werk of een inbreuk op de auteursrechten van Pre Design is artikel 18 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de fotografische Werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van Pre Design waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend.
Opdrachtgever kan slechts de door Pre Design goedgekeurde en bewerkte foto’s ontvangen. Opdrachtgever heeft nimmer recht op ‘ruwe’, onbeperkte foto’s.
Pre Design stuurt de foto’s in JPG of JPEG formaat vrij van watermerk via een downloadlink vanWeTransfer.com. De fotobestanden zijn slechts één week lang te downloaden via deze link. Hierna worden de foto’s automatisch verwijderd door WeTransfer. Opdrachtgever heeft zelf de verantwoordelijkheid om de foto’s binnen één week te downloaden. Tegen betaling kan Pre Design een nieuwe link sturen zodat de foto’s gedownload kunnen worden.

Artikel 9 – Ontwikkelen van designs en huisstijlen
Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een design schriftelijk vast te leggen. Pre Design kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.
Het ontwikkelen van het design geschiedt, tenzij Partijen een andere werkwijze overeenkomen, conform de hiernavolgende werkwijze in 4 fases:
Fase I: Kennismakings & Onderzoeksfase
Partijen treden met elkaar in overleg om een vertaalslag te maken van de wensen van Opdrachtgever tot een design. Hierbij is de informatie van Opdrachtgever omtrent onder andere het aantal en de visuele kenmerken cruciaal. Pre Design stelt vervolgens een offerte op welke de Opdrachtgever dient goed- of af te keuren volgens overeengekomen wijze.
Fase II: Inspiratie/Ontwerp fase
Na goedkeuring van de offerte zal afhankelijk van het product of de producten een passend design gecreëerd worden die zal kunnen passen bij de huisstijl van de Opdrachtgever of het begin zal zijn van de huisstijl van de opdrachtgever welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. Pre Design zal een x aantal schetsen opleveren waar een of meerdere ontwerpen uitgekozen kunnen worden. De uitgekozen schets(en) zullen uitgewerkt worden. Na een goedkeuring van een dergelijk design, alsmede de hiervoor opgestelde offerte kan dit design als product van Opdrachtgever worden aangemerkt, welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. Opdrachtgever krijgt 3 schetsen waar er een uit gekozen kan worden. Uit design van de eerste keuze zal gedaan worden en daar kunnen kleurvarianten op gekozen worden door Opdrachtgever.
Fase III: Feedback/Finetuning
Een dergelijk product wordt vervolgens verder afgestemd naar aanwijzingen van Opdrachtgever. Hierbij heeft Opdrachtgever recht op het aantal aanpassingen bij gekozen pakket en conform bij het aangaan van de overeenkomst door Pre Design bepaald. Opdrachtgever is verplicht de huisstijl te beoordelen en/of zijn goedkeuring te geven binnen een maximale termijn van 7 dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Partijen kunnen overeen komen dat Opdrachtgever na een eerste goedkeuring nog recht heeft op een aanvullend aantal aanpassingen. Indien meer aanpassingsronden nodig zijn, of ingrijpende wijzigingen, wordt hiervoor een meerprijs gerekend.
Fase IV: Opleveringsfase
Na de bedenktermijn zoals genoemd bij fase III, is het ontwikkelde design definitief mits hier geen aanpassingen/feedback is aangebracht. In het andere geval zal Pre Design nog een laatste aanpassingsronde uitvoeren en zal het ontwerp hierna definitief zijn. Conform offerte c.q. overeenkomst ontvangt Opdrachtgever het design.
Opdrachtgever verkrijgt enkel en alleen een beperkte niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het grafisch ontwerp. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van Pre Design en kunnen niet door Opdrachtgever gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt.
Het is Opdrachtgever verboden om in de ontwerpen van Pre Design wijzigingen te (laten) maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

Artikel 10 – Oplevering
De opleveringstermijn betreft nimmer een fatale termijn, met als richtlijn de overeengekomen datum, tenzij expliciet anders overeengekomen. Pre Design zal de te ontwikkelen fotoreportage en/of designs opleveren wanneer deze in zijn professionele opinie voldoen aan de specificaties van Opdrachtgever, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn.
Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Pre Design gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever (haar) goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 7 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed- of af te keuren. Indien Opdrachtgever het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase reeds zijn goedgekeurd.

Pre Design spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.
Indien overeengekomen dat Opdrachtgever na oplevering recht heeft op één of meerdere aanpassings rondes, zijn de kosten hiervan afhankelijk van hetgeen partijen bij Overeenkomst hebben vastgelegd.
Pre Design heeft het recht om alle door hem opgeleverde Werken te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al zijn werken, ontwerpen en alle zaken waarop zijn intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.

Artikel 11 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Pre Design is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Pre Design, Pre Design een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 12 – Prijzen en betaling
Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
Pre Design voert zijn dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief (vaste prijs).
Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Pre Design gerechtigd om de aanvullende kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend worden.
Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Pre Design ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Hieronder wordt tevens verstaan onkosten ten behoeve van een locatie, styling, make-up artist en props.
Partijen komen overeen dat Opdrachtgever een voorschot van 50% van het overeengekomen tarief dient te betalen. Opdrachtgever dient het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
Pre Design is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Pre Design.
In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 – Incassobeleid

Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Pre Design zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
Indien Pre Design meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
Pre Design gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Pre Design de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan predesign.t@gmail.com.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Pre Design verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Pre Design tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
Indien Pre Design op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding
Pre Design heeft het recht om de ontvangen of door zijn gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Pre Design gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
Pre Design is bevoegd de nakoming van de op zijn rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van zijn facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
Pre Design is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van zijn werkzaamheden.
De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Pre Design te vergoeden voor elk financieel verlies dat Pre Design lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 15 – Overmacht
Pre Design is niet aansprakelijk wanneer hij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
Onder overmacht aan de zijde van Pre Design wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot:
(I) overmacht van toeleveranciers van Pre Design, (II) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Pre Design zijn voorgeschreven of aanbevolen, (III) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (IV) overheidsmaatregelen, (V) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatie faciliteiten, (VI) ziekte van (werknemers van) Pre Design of door hem ingeschakelde derden en (VII) overige situaties die naar het oordeel van Pre Design buiten zijn invloedssfeer vallen die de nakoming van zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Pre Design is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid
Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Pre Design alleen geacht te bestaan indien Pre Design dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Pre Design, is Pre Design uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Pre Design binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Pre Design deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Pre Design in staat is om adequaat te reageren.
Indien het verrichten van Diensten door Pre Design leidt tot aansprakelijkheid van Pre Design, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Pre Design. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
Pre Design sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Pre Design is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogens verliezen, vertragingsschade, rente schade en immateriële schade.
Opdrachtgever vrijwaart Pre Design voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Pre Design geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Pre Design.
Pre Design staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Pre Design verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Pre Design vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Pre Design binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Pre Design.

Artikel 17 – Geheimhouding

Pre Design en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Pre Design bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Pre Design is verkregen.
Pre Design betracht steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
Indien Pre Design op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Pre Design zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Pre Design niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Pre Design aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Pre Design vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen.
Opdrachtgever zal Pre Design vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Pre Design is verspreid.
De geheimhoudingsverplichting leggen Pre Design en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten
Alle IE-rechten en auteursrechten van Pre Design waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, foto’s en designs berusten uitsluitend bij Pre Design en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voornoemde zaken c.q. werken van Pre Design worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Pre Design gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Pre Design rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Pre Design. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Pre Design opgeleverde zaken, dient Pre Design expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
Pre Design behoudt te allen tijde het recht op naamsvermelding op de door hem opgeleverde fotografische werken (ex artikel 25 Auteurswet). Het is Opdrachtgever toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen met uitdrukkelijke toestemming van Pre Design.
Tenzij anders overeengekomen verkrijgt Opdrachtgever een gebruiksrecht van de werken die in haar Opdracht zijn gemaakt. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Pre Design rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pre Design wijzigingen aanbrengt, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- euro en € 250,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt.
Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Pre Design verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Pre Design zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
Opdrachtgever vrijwaart Pre Design van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
Opdrachtgever vrijwaart Pre Design voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
Opdrachtgever vrijwaart Pre Design voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Pre Design verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 – Klachten
Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Pre Design of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via predesign.t@gmail.com met als onderwerp “Klacht”.
De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Pre Design de klacht in behandeling kunnen nemen.
Pre Design zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen Pre Design en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Pre Design heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Pre Design en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam (locatie Amsterdam) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.